Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Komunikaty zobacz archiwum »

04 lutego 2015 12:53

Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju opałowego

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego  

                 do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie

 

Znak sprawy: SPO.271.1.2015

Orzechowo, dnia 03 lutego 2015 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 6 m3 oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Orzechowie,

Orzechowo 24,

72 – 200 Nowogard;

tel/fax: 91 3910994

 

Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie w ilości 6 m3 (sześć metrów sześciennych) w jednorazowej dostawie. 
  2. Olej będący przedmiotem dostawy powinien spełniać wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1.
  3. KOD CPV:  09135100-5  olej opałowy

 

Termin realizacji zamówienia: do 13 lutego 2015 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2015r. o godz. 10.20

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Szkole Podstawowej w Orzechowie, Orzechowo 24, 72 – 200 Nowogard z dopiskiem:

„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku

 Szkoły Podstawowej w Orzechowie”

 

 

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,

- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1,

 

Płatność za dostarczony olej opałowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu dostawy i odbiorze przez zamawiającego, przelewem w terminie 21 dni od daty dostawy.  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                     Dyrektor  Szkoły

                                                                                                               Renata Fusik

 

 

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

............................... dn. …...................................

Nazwa i siedziba Wykonawcy

….........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

NIP …................................................. REGON…..............................................................................

tel. …............................................................ fax.…............................................................................

 

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty znak: ………………………………... z dnia 3 lutego 2015 r. oferuję na: Zakup i dostawę 6 m3 oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie cenę netto ………………….………..……. zł plus podatek VAT w kwocie ………………... zł, razem cena brutto …………..…….….…... zł słownie zł: ...……………………………………………………………………………….……..…

………………………………………………………………………………………………………)

 

Oświadczenie:

  1.  Oświadczam, że przedstawiona cena ofertowa zawiera koszt oleju opałowego, koszt dostawy, w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego, koszt rozładunku i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
  2. Oświadczam, że oferowany olej opałowy spełnia wymagania normy PN-C 96024:2011 dla gatunku L-1 oraz że do dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego zostanie dołączone świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju.
  3. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 13 lutego 2015 roku.
  4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

 

 

                                                                                               ……….....................................

                                                                                                          czytelny podpis

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2015 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Fusik
Ilość wyświetleń: 501
04 lutego 2015 12:53 (Renata Fusik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl